top of page

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj služieb (koučing, mentoringu, hypnoterapie), on-line produktov predávajúceho, vstupeniek na workshopy, prednášky, predaj kníh v elektronickom obchode na internetovej stránke www.tvojasilajevtebe.sk a www.marikahain.sk.

Predávajúci:
MH PROFEX s.r.o.
Námestie hraničiarov 2581/4b
851 03 Bratislava
IČO: 51919788

 

Predávajúci nie je platcom DPH.

 

Kontaktný e-mail: marika@tvojasilajevtebe.sk

2. OBJEDNÁVKA PRODUKTU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z.z.").

 

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

 

V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len "Autorský zákon"), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

 

LICENČNÉ PODMIENKY

 

a) Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

 

b) Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.

 

c) Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

 

3. CENA PRODUKTOV

 

Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

 

Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

 

4. FORMA PLATBY

 

Platba za objednané služby je jednorazová, to znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára, resp. najneskôr do 3 dní od prijatia emailu o platobných údajoch Predávajúceho.

 

5. SPÔSOB PLATBY

 

Platobné metódy môžu byť napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe alebo Comgate, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe alebo Comgate.

 

Možnosti platieb:

 • Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

 • Bankovým prevodom do 3 dní od prijatia emailu s platobnými údajmi

 

6. POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY A REKLAMÁCIE

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od zakúpenia produktu bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený a čísla účtu, na ktorý chce vrátiť peniaze. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: marika@tvojasilajevtebe.sk.

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je povinný si vyžiadať prečítanie emailu od predávajúceho. Predávajúci je následne povinný do 7 dní po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 

Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese predávajúceho marika@tvojasilajevtebe.sk. Rovnaká adresa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej zmluve.

 

Predávajúci do 7 dní po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

 

V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.

 

Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu on-line produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu on-line produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho - spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

 

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Po dodaní jednorazových konzultácií alebo balíčkov konzultácií nie je možná ich následná reklamácia. Pri balíčkoch je možné vrátiť rozdiel ceny za nevyčerpané konzultácie, ak kupujúci o to požiada emailom na marika@tvojasilajevtebe.sk najneskôr 15 dní pred prepadnutím termínu čerpania ich využitia (pri balíku konzultácii do 6 mesiacov od zakúpenia služby). V tom prípade sa rozdiel ceny počíta ako cena balíku mínus aktuálna cena jednorazovej konzultácie x počet vyčerpaných konzultácií. Predávajúci vráti kupujúcemu rozdiel ceny do 15 dní od zaslania žiadosti.

 

7. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota pri on-line produktoch nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim alebo v termíne, ktorý je jasne napísaný na predajnej stránke produktu. Kupujúci dostane e-mailom prístupy k on-line produktom alebo informácie o priebehu. Dňom nasledujúcom po dni doručenia on-line produktov a vstupeniek začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

Dodacia lehota pri telefonických konzultáciách je v termíne, ktorý si kupujúci zarezervuje na stránke: https://services.bookio.com/tvoja-sila-je-v-tebe/widget. Dodacia lehota je pri jednorazovej konzultácii najneskôr do 30 dní od realizácie objednávky, následne prepadá možnosť jej využitia. Dodacia lehota pri balíkoch konzultácií je najneskôr do 6 mesiacoch od ich zakúpenia, následne prepadá možnosť ich využitia.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

 

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.1.2022.

Ochrana osobných údajov

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v e-maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate, môžem využívať za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojimi zákazníkmi, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú.

Ak mojim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe vášho súhlasu so spracovaním a ochranou osobných údajov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

 

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom web stránky www.tvojasilajevtebe.sk.

 

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

 

Správca

MH PROFEX s.r.o., Námestie hraničiarov 2581/4b, 851 03 Bratislava, zapísaná v ORSR BA I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131147/B, IČO: 51919788 (ďalej len "prevádzkovateľ") spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len "Zákon"). Prevádzkuje webovú stránku www.tvojasilajevtebe.sk. Vaše osobné údaje spracováva ako správca, t. j. určuje, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberá ďalších spracovateľov, ktorí jej s ich spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: marika@tvojasilajevtebe.sk, mobil: 0903 724 123 alebo priamo z webu www.tvojasilajevtebe.sk v záložke Kontakty.

 

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie informácií, služieb, plnenie zmluvy.

 

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a meno potrebujem k nevyhnutnej komunikácii (napr. zaslanie informácií o službách).

 • Vedenie účtovníctva a zmluvy.

Ak ste mojimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov, prípadne spísaniu ponúk a zmlúv.

 • Marketing - zasielanie informačných mailov.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v e-maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate, môžem využívať za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojimi zákazníkmi, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú.

Ak mojim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe vášho súhlasu so spracovaním a ochranou osobných údajov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

 • Fotografická dokumentácia - napr. z mojich živých akcií

 

Vaše osobné údaje si ponechávam počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

 

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

 

Moje webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránim osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup moji spolupracovníci.

 

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžii, využívam služby a aplikácie spracovateľov:

 • Mailerlite

 • Facebook

 • Instagram

 • Bookio

 • Google

 • Flowii

 • Comgate

 • Mailchimp

 • Stripe

 

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom mailu: marika@tvojasilajevtebe.sk.

 

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňajú už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím do doby 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

 

Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávam spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu.

 

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

 

Právo na výmaz. Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

 

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať mailom.

 

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadne pochybenie okamžite napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Inšpiratívne emaily, články, produkty alebo služby vám posielam, ak ste mojim zákazníkom na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

bottom of page