top of page

Etický kódex

je to, čo riadi moje činy a moje rozhodnutia ako kouča a mentora

pic_web_rovnost.png

ROVNOSŤ

Rešpektujem všetky kultúry, etniká, národnosti, farby pleti, pohlavia, sexuálne orientácie, rodovú identitu, vek, náboženstvá, imigračný status, mentálne alebo fyzické postihnutie a nikdy neodmietnem klienta na základe týchto faktorov.

DÔVERNOSŤ

 

Prísne zachovávam mlčanlivosť o všetkom, čo sa prerokuje s mojim klientom, pokiaľ neexistujú informácie, ktoré môžu ohroziť môjho klienta alebo iné osoby, alebo pokiaľ od klienta nedostanem súhlas na zverejnenie časti informácií.

OSOBNÝ RAST

 

Zaväzujem sa neustále sa vzdelávať a rozvíjať nové zručnosti, aby som mohla pomáhať mojim klientom ako najlepšie viem.

VZŤAH

 

Môj vzťah s klientom udržiavam prísne profesionálny, vyhýbam sa akejkoľvek blízkosti, ktorá by mohla viesť k romantickému zámeru.

SÚCIT A EMPATIA

 

Rešpektujem identitu môjho klienta, úroveň vedomia, skúsenosti, hodnoty a presvedčenia.

KOMUNIKÁCIA

 

Moja komunikácia je vždy jasná a úctivá. Vyhýbam sa používaniu vulgárnych slov alebo zvyšovaniu hlasu, aby som vyjadrila svoj názor.

EXPERTÍZA

 

Môjho klienta okamžite odporučím inému odborníkovi, ak zistím, že situácia nespadá do rozsahu mojich kompetencií a praxe.

bottom of page